Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

5584 7ce4 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaelusive elusive
annaka
7278 094a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialeire leire
annaka
1635 e6ae 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialeire leire
annaka
3514 8af6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialeire leire
annaka
6296 f3a7 500
These two young artists quit their jobs to build this glass house for $500
Reposted fromfoina foina vialeire leire
annaka
annaka
1170 884f
Reposted fromdailylife dailylife viabreatheslow123 breatheslow123
annaka
0786 593a
Reposted frompesy pesy vialeire leire
annaka
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
Cztery Wieki Później
annaka
annaka
8056 6e6e
annaka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaaanisiowe aanisiowe
annaka
annaka
annaka
5140 2a92 500
Reposted fromjottos jottos viaaanisiowe aanisiowe
annaka
"Mężczyzna, który jest Ci przeznaczony przyjdzie do Ciebie bez żadnej magii. Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go zniechęcić. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym Twoim. Przyzywanie go nie przyniesie więc szczęścia, tylko ból." - Magdalena Kozak
Reposted fromolvide olvide viaSalute Salute
3212 eefa 500
Reposted fromturquoise turquoise viaaanisiowe aanisiowe
annaka
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
annaka
annaka
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakurdebele kurdebele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl